دومین دوره نمایشگاه بین المللی بیمارستانسازیHOSPITEXتهران – ( 27 الی 30 مهر – سال 95)