خدمات نصب و راه اندازی سپهران

نصب و راه­ اندازی یکی از حساس­ترین و مهم­ترین مراحل یک پروژه است و در شرکت سپهران، فرآیند و مراحل نصب و راه­ اندازی به قرار زیر می­ باشد:

1) نصب و تحویل

2) کنترل محل نصب و مطابقت با نقشه­ های تأییدشده

3) تنظیم و امضا صورت­جلسه تحویل

4) تحویل نقشه­ های نصب

5) آموزش کار با دستگاه به کاربران