اولین دوره نمایشگاه بین المللی بیمارستانسازی HOSPITEX تهران – (2 الی 5 بهمن ماه -سال 94)