کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات – ( 28و29 آذر ماه – سال 95)